Obaveza međusobnog potpomaganja između muslimana

Autor : Abdurrahman b. Nasir es-Sa'di

Prijevod: Abdulazim Hasen Zei

Revizija: Hasan Rešid - Mensur Ahmed - Mesud Ahmed

Izvor:

Pomoćni ured za islamsko misionarstvo - Rebva

Komentar zadnje desetine Kur’ana uz važne propise za svakog muslimana
1