هفتصد حدیث مختصر از صحیح بخاری

نویسنده : محمد خیر الشعال

ترجمه: عمران دهواری

شرح

در این کتاب نویسنده 700 حدیث مختصر از صحیح بخاری را جمع آوری نموده اند.

2