ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്

Sources:

കുവൈത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുളള സമിതി

-
2