റജബ് മാസം

എഴുത്തുകാരന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

പരിഭാഷ: ളമീര്‍ ഖൈറുദീന്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുന്‍’ജിദിന്‍റെ വിവരണം.

-
2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം