വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യം

Reviewing: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍

വിേശഷണം

വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ പ്രാധാന്യവും ശ്രേഷ്ഠതകളും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും