ശിര്‍ക്കും അതിന്‍റെ ഇനങ്ങളും

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1