ഹാജിമാര്‍ക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങള്‍

പ്രാസംഗികര് : ജമാല്‍ ബകര്‍ അഹ്’മദ് - നൂറുദ്ദീന്‍ ദലീല്‍

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1