ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു മുഖദിമത്തുല്‍ ജസരിയ്യ-ഒന്ന്

പ്രാസംഗികര് : അബ്ദുല്‍ ഹകീം ഇബ്,നു ശൈഖ് അലി സ്വൂഫി - അയ്മന്‍ സുവൈദ് - ആദില്‍ സനീദ് - മുഹമ്മദ് ബ്നു അല്‍ജുസ്’രി - യഹ്’യ അല്‍ഗൌഥാനി - യാസര്‍ സലാമ - സ’അദ് അല്‍ഗാമിദി

വിേശഷണം

ഖിറാ‍അത്തു മത്’നു മുഖദിമത്തുല്‍ ജസരിയ്യ-ഒന്ന്:-ഖുര്‍’ആന്‍ പാരായണ നിയമങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു അലി ഇബ്’നു യൂസുഫ് ജസരിയുടെ ഗ്രന്ഥം.

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
7