അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കല്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അദ്‘ലി

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കല്‍

1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം