അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കല്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അദ്‘ലി

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനെയും പ്രവാചകനെയും ധിക്കരിക്കല്‍

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം