മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പിന്‍റെ ലക്’ഷ്യം

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ് സയ്യിദ് അദ്‘ലി

1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം