ഖിയാമത്ത്‌ നാളിന്റെ അടയാളങ്ങള്‍ (പരമ്പര – 24 ക്ലാസ്സുകള്‍)

പ്രഭാഷകന് : ഡോ: മുഹമ്മദ്‌ അശ്‌റഫ്‌ മലൈബാരി

വിേശഷണം

അന്ത്യദിനം സമാഗതമാകുന്നതിന്നു മുമ്പ്‌ ഉണ്ടാകാന്‍ പോകുന്ന അടയാളങ്ങള്‍ വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്റെയും തിരുസ്സുന്നത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ സമാഹാരം.

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
24
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം