റമദാനിനെ യാത്രയാക്കും മുമ്പ്

പ്രഭാഷകന് : ആബിദ് ഖാന്‍ ഖാരിഅ്

Sources:

ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

വിേശഷണം

പുണ്യകര്‍മ്മങ്ങളാല്‍ ധന്യമാക്കി റമദാനിനെ യാത്രയാക്കാനും അതിന്‍റെ ചൈതന്യം സൂക്ഷിക്കാനും ഉണര്‍ത്തുന്നു.

-
1