മാതാവിന് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

പ്രഭാഷകന് : മാസിന്‍ അതൂയജ്‘രി

പരിഭാഷ: അബൂ ഹംസത്തുല്‍ ജര്‍മ്മനി

പരിശോധന: അബൂആദം അബ്ദുല്‍ മാലിക് അല്‍ഫറന്‍സി

Sources:

1 www.sourceislam.com

2 ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

വിേശഷണം

മാതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നു.

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം