വിക്ഞാനം

പ്രഭാഷകന് : അബ്ദുല്‍ അസീസ്‌ ബിന്‍ അബ്ദുല്ലാഹ്‌ ബിന്‍ ബാസ്‌

Sources:

അല്‍ഹിദായത്ത്-പ്രചരണ വിതരണ സ്ഥാപനം

Send a comment to Webmaster

-
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം