ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന വചനത്തിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍

പ്രഭാഷകന് : ജമാല്‍ സറാബൂസു

Sources:

അല്‍ ബഷീര്‍ മാഗസിന്‍

Send a comment to Webmaster

-
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം