സൂറത്തു യൂസുഫില്‍ നിന്നുള്ള നൂറ് പാഠങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

സൂറത്തു യൂസുഫില്‍ നിന്നുള്ള നൂറ് പാഠങ്ങള്‍;-ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് മുന്‍ജിദിന്‍റെ ക്ലാസ്സുകളില്‍ നിന്ന്.

1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം