അല്ലാഹുവിന്‍റെ ഔലിയാക്കള്‍

രചയിതാവ് : കുഞ്ഞീദു മദനി

വിേശഷണം

വിലായത്തും കറാമത്തും വിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിന്‍റെയും പ്രവാചകചര്യയുടെയും സച്ചരിതരായ അനുഗാമികളുടെ ചര്യയുടെയും വീക്ഷണത്തില്‍ ഒരു സമഗ്ര പരിശോധനക്ക്‌ വിധേയമാക്കപ്പെടുകയാണ്‌ ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍....

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം