ഖബറിലെ ശിക്ഷയും അനുഗ്രഹവും

പ്രഭാഷകന് : ഹുസൈന്‍ അല്‍ അവാഇഷ

പരിഭാഷ: ഇസ്’ഹാഖ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അല്‍ദുബൈരി അല്‍ അവ്’ളി

Sources:

www.aqeedeh.com

2
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം