ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം

പ്രഭാഷകന് : ഇബ്രാഹീം അബൂ ഹര്‍ബ്

Sources:

www.islam-guide.com

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഈ ഗ്രന്ഥം ഇതര മതസ്ഥര്‍ക്ക് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഏറെ പര്യപ്തമാണ്.വ്യക്തിയിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഇസ്ലാമിക നിലപാടുകള്‍ ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1