നല്ല പര്യവസാനം

പ്രഭാഷകന് : അബ്ദല്ലാഹ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് മുത്വ്’ലഖ്

വിേശഷണം

അല്ലാഹു മനുഷ്യര്‍ക്ക നല്‍കിയ ആയുസ്സിനെ നല്ലരൂപത്തില്‍ വിനിയോഗിക്കാനും അല്ലാഹുവിന്‍റെ വിചാരണക്ക് മുമ്പായി ആത്മ വിചാരണ നടത്താനും പാപങ്ങളില്‍ നിന്ന് മുകതമാവാനും ഉപദേശിക്കുന്നു.

Send a comment to Webmaster

-
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം