ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകന് : അബ്ദുല്ലാഹ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് സലഫി

പരിഭാഷ: തൈമില്ലാഹ് യൂജല്‍

പരിശോധന: മുഹമ്മദ് മുസ്ലിം ഷാഹീന്‍

Sources:

തുര്‍ക്കിയിലെ യദി ഇഖ്’ലീം ലൈബ്രറി

വിേശഷണം

കളവിന്‍റെയും കാപട്യത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയ ജനങ്ങളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശിയാക്കളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

-
1