നബി(സ്വ.അ)യുടെ നമസ്കാരം

പ്രഭാഷകന് : മുഹമ്മദ് നാസറുദ്ദീന്‍ അല്‍ അല്‍ബാനി

പരിഭാഷ: ളമീര്‍ ഖൈറുദീന്‍

വിേശഷണം

നബി(സ്വ)യുടെ നമസ്കാരം ഹദീസുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

-
2