വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഷ്ത്താഖ് അഹ്’മദ് കുറയ്മി

Sources:

ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1