വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങള്‍

പ്രഭാഷകന് : മുഷ്ത്താഖ് അഹ്’മദ് കുറയ്മി

Sources:

ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ

Send a comment to Webmaster

-
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം