നബിദിനാഘോഷത്തിന്‍റെ വിധികള്‍

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ് ഇബ്നു മുഹമ്മദ് അല്‍മുഖ്ത്താര്‍ അഷന്‍ഖീത്വി

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു മുഹമ്മദ് മുഖ്ത്താര്‍ ഷന്‍ഖീത്തി നല്‍കുന്ന മറുപടി.

Send a comment to Webmaster

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം