വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷകള്‍

വിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷകള്‍

വിേശഷണം

വിവിധ ഭാഷകളിലുള്ള ധാരാളം ഖുര്‍ ആന്‍ പരിഭാഷകള്‍.

ഖുര്‍’ആനിലെ അവസാന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുടെ വിവരണവും ഇസ്‌ലാമിക പാഠങ്ങളും
1