सूरह अस्-सफ्फ

विशेषता

61- सूरह अस्-सफ्फ:यसको 14 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

पवित्र कुरअानका अंतिम तीन भागको व्याख्या, मुसलमानहरूको लागि महत्वपूर्ण समस्याहरूको वर्णनको साथ