सूरह अस्-सफ्फ

विशेषता

61- सूरह अस्-सफ्फ:यसको 14 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

-
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ