सूरह अस्-सफ्फ

विशेषता

61- सूरह अस्-सफ्फ:यसको 14 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

Send a comment to Webmaster

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
feedback