सूरह अल्-मुद्दस्सिर

विशेषता

74-सूरह अल्-मुद्दिस्सिर:यसको 56 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

Send a comment to Webmaster

के तपार्इलार्इ यस संसारको सत्य पूज्यको बारेमा केही ज्ञान छ ?
feedback