सूरह अल्-मुद्दस्सिर

विशेषता

74-सूरह अल्-मुद्दिस्सिर:यसको 56 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ