सूरह अल्-मुद्दस्सिर

विशेषता

74-सूरह अल्-मुद्दिस्सिर:यसको 56 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत