सूरह अल्-बलद

विशेषता

90- सूरह अल्-बलद्:यसको 20 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

विश्वको नायक