सूरह अल्-कारीअह

विशेषता

101-सूरह अल्-कारीअह:यसको 11 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

इस्लामको परिचय