सूरह अल्-कारीअह

विशेषता

101-सूरह अल्-कारीअह:यसको 11 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

जीवन मृत्यु र ब्रह्माण्डको अदभुत सत्यता