सूरह अत्-तकासुर

विशेषता

102-सूरह अत्-तकासुर:यसको 8 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत