सूरह अत्-तकासुर

विशेषता

102-सूरह अत्-तकासुर:यसको 8 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

Send a comment to Webmaster

इस्लामको परिचय
feedback