सूरह अल्-हुमजह्

विशेषता

104-सूरह अल्-हुमजह्:यसको 9 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

Send a comment to Webmaster

के तपार्इलार्इ यस संसारको सत्य पूज्यको बारेमा केही ज्ञान छ ?
feedback