सूरह अल्-हुमजह्

विशेषता

104-सूरह अल्-हुमजह्:यसको 9 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

-