सूरह अल्-हुमजह्

विशेषता

104-सूरह अल्-हुमजह्:यसको 9 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

इस्लामको परिचय
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ