सूरह अल्-माऊन

विशेषता

107-सूरह अल्-माऊन:यसको 7 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

के तपार्इलार्इ यस संसारको सत्य पूज्यको बारेमा केही ज्ञान छ ?