सूरह अल्-माऊन

विशेषता

107-सूरह अल्-माऊन:यसको 7 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

विश्वको नायक