सूरह अन्-नस्र

विशेषता

110- सूरह अन्-नस्र:यसको 3 आयातहरु छन। र यो मदनी हो।

इस्लामको परिचय