सूरह अल्-इख्लास

विशेषता

112-सूरह अल्-इख्लास:यसको 4 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

विश्वको नायक
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ