सूरह अल्-इख्लास

विशेषता

112-सूरह अल्-इख्लास:यसको 4 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

Send a comment to Webmaster

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
feedback