सूरह अल्-इख्लास

विशेषता

112-सूरह अल्-इख्लास:यसको 4 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

इस्लामको परिचय