सूरह अन्-नास

विशेषता

114-सूरह अन्-नास:यसको 6 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।

Send a comment to Webmaster

मोहम्मद सल्लल्लाहो अलैहे वसल्लम मानवताको दूत
feedback