सूरह अन्-नास

विशेषता

114-सूरह अन्-नास:यसको 6 आयातहरु छन। र यो मक्की हो।