Dita e Ashurasë - normat dhe dispozitat e saj

Autori : Muhamed Salih El Munexhid

Translation: Driton Lekaj

Burimet:

Zyra e Bashkëpunimit për Dave dhe Vetëdijësim të Komuniteteve - Rebve - www.islamhouse.com

Përshkrimi

Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
2
feedback