• PDF

  Myslimanët shqiptarë kohët e fundit janë ndeshur me disa predikues që hiqen si mysliman dhe që i përkasin një sekti që ata e quajnë Ahmedij. Autori përmend një historik të shkurtër të themelimit, parimet kryesore dhe shenjat përmes të cilave mund t’i dallojmë duke sqaruar për fund se dijetarët muslimanë janë të pajtimit se Ahmeditë (Kadijanitë) nuk janë muslimanë, e si edhe çdo kund tjetër qëllimi i tyre është të sjellin përçarjen dhe shkatërrimin e Islamit në trojet tona.

 • PDF

  Përktheu : Hevzi Kadriu

  Ky është një tregim interesant që flet rreth rëndësisë së nxitjes së fëmijëve dhe edukimit të tyre që ta falin namazin dhe ndikimin e madh të duasë në këtë.

 • PDF

  Ndodh që fëmija të ketë ndikim te një jomusliman më tepër se një thirrës që posedon argumente dhe fakte bindëse. Autori i këshillon muslimanët t’i edukojnë fëmijët e tyre në dashurinë ndaj thirrjes në rrugën e Allahut, t’ua mësojnë mënyrat e davetit dhe t’i edukojnë për ta bartur mesazhin e Islamit te jomuslimanët.

 • PDF

  Ky artikull ofron një pasqyrë rreth anës gjeografike, historike dhe rregullimit shtetëror në Iran. Pastaj flet rreth politikës bashkëkohore iraniane dhe përpjekjes për përhapjen e medhhebit shiit në mesin e muslimanëve dhe rolit negativ në vazhdimësi, duke potencuar dallimet kryesore mes sunive dhe shiitëve. Gjithashtu hedh dritë mbi gjendjen e rëndë të sunitëve në Iran dhe ndikimit iranian në trojet shqiptare.

 • Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
 • PDF

  Gënjeshtra është veti e keqe dhe ligësia e saj është e njohur. Dukuria e rrenës shfaqet edhe te fëmijët dhe shumë prindër edhe pse shqetësohen nga kjo dukuri gabojnë në trajtimin e saj. Për këtë, autori sqaron tetë llojet më të njohura të gënjeshtrës te fëmijët dhe pastaj ofron shërimin e kësaj dukurie përmes dhjetë pikave të ndryshme, me një sqarim të qartë dhe gjithëpërfshirës.

 • PDF

  Ky artikull përmbledh përpjekjet e shiitëve për t’u zgjeruar në trojet shqiptare përmes shoqatave dhe fondacioneve bamirëse si dhe u tërheq vërejtjen shqiptarëve për rrezikun e sektarizmit nga njëra anë dhe në anën tjetër i demaskon parimet kryesore të medhhebit shiit dhe dallimin esencial mes këtij sekti dhe muslimanëve të tjerë - sunitëve anë e kënd botës.

 • PDF

  Ky artikull përmbledh rregullat më të rëndësishme fetare në katastrofat natyrore, pasi që është shtuar nevoja për tu njohur me shumë nga këto rregulla për shkak të problemeve të shumta që kanë rrjedhë pas këtyre katastrofave. Disa nga këto dispozita janë: - Dispozita rreth shpëtimit të përmbyturit? - Dispozita rreth dhënies së zekatit personave të dëmtuar nga përmbytjet? - Dispozita rreth mallrave të shitura të cilat janë dëmtuar si pasojë e përmbytjeve? - Dispozita rreth amaneteve dhe depozitave të cilat janë dëmtuar në vërshime? Si dhe dispozita të tjera të rëndësishme.

 • PDF

  Ky artikull, në formë të shkurtuar, ka përmbledhur dispozitat më të rëndësishme të pastërtisë dhe namazit të sëmurit, sipas Kuranit dhe Sunetit.

 • PDF

  Muslimani i ri, kur të hynë në Islam, duhet të lë pas vetes mëkatet dhe veprat e shëmtuara dhe në të njëjtën kohë ai i gëzohet premtimit se Allahu do t’ia falë periudhën e jetës të cilën e ka kaluar në shirk dhe mëkate. Në këtë artikull përmenden disa argumente që flasin për këtë çështje.

 • PDF

  Ky artikull përmban sqarimin e botëkuptimit perëndimor rreth termit “Vehabizëm”. Kjo çështje është e rëndësisë së veçantë kur dihet se shumë muslimanë i marrin tezat perëndimore si të vërteta shkencore të padiskutueshme, përkundër faktit se ato mund të jenë asgjë më tepër se sa iluzione qëllimkeqe, si në rastin e termit Vehabi.

 • PDF

  Artikull i cili përmban këshilla dhe udhëzime për haxhiun pasi që ta ketë kryer obligimin e haxhit.. në të sqarohet se çfarë duhet të veproj haxhiu pas haxhit dhe rëndësinë e vazhdimit me vepra të mira.

 • PDF

  Adhurimi gjatë dimrit i ka dhe specifikat e veta për të cilat ekzistojnë rregulla të veçanta. Ky artikull përmend disa nga këto dispozita duke filluar nga: ato që kanë të bëjnë me pastërtinë, abdesin, tejemumin, mes-hun mbi meste, ezanin, namazin dhe dispozitat lidhur me të, xhamitë dhe përfundon me përmendjen e disa lutjeve të ndryshme me rastin e ndryshimeve atmosferike.

 • Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
 • PDF

  Autor : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky artikull përmban vlerën dhe dispozitat e kurbanit. Autori ka bërë radhitjen e njohurive në këtë artikull sipas jë metodologjie të lehtë dhe e ka përmbyllur atë me sqarimin e rregullave të prerjes së kurbanit për të vdekurit.

 • PDF

  Ky artikull në fakt është broshurë e përgatitur nga shtëpia botuese Dar El Vatan dhe flet rreth vlerave dhe dobive të ditës së Arafatit duke vazhduar më pas sqarimin e gjendjes së gjeneratave të para të arta – selefit në këtë ditë.

 • PDF

  Ky artikull përmbledh dispozitat kryesore të therjes së Kurbanit duke filluar nga: definicioni i tij pastaj, vlera e kurbanit dhe përzgjedhja e kafshës më të mirë për kurban, dispozita për therjen e kurbanit, kushtet që duhet t’i plotësoj kurbani si dhe çka të bëjmë me kurbanin dhe gjërat nga të cilat duhet të largohet muslimani në dhjetëditëshin e Dhul Hixhes, nëse dëshiron të prej kurban. Tërë kjo është e argumentuar me citate nga Kurani dhe Syneti dhe të shoqëruara nga mendimet e dijetarëve.

 • PDF

  Përktheu : Driton Lekaj

  Ky është një artikull që flet rreth rëndësisë së Haxhit dhe urtësive të tij si dhe ndikimit që duhet të arrihet në jetën e muslimanit. Si dhe tërheq vërejtjen për disa shkaqe që pengojnë që urtësitë e këtij obligimi të mishërohen në realitetin e muslimanëve.

 • -
 • PDF

  Ky është një artikull në të cilin autori përmend dispozitat e vizitës së xhamisë pejgamberike të ndershme dhe në të ka sqaruar gabimet të cilat i veprojnë shumë njerëz që qëndrojnë në Medine. Këto gabime i ka trajtuar në bazë të asaj që është vërtetuar prej Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe shokëve të tij (Allahu qoftë i kënaqur me ta) duke i prezantuar me një renditje dhe metodologji të lehtë që iu përshtaten njerëzve në përgjithësi.

 • PDF

  Ky artikull përmend veçoritë e Mekës dhe Medinës dhe dallimet e tyre në dispozita të ndryshme. Artikulli është shkëputur nga komenti i Shejh Ibn El Uthejminit (Allahu e mëshiroftë) që ia ka bërë kaptinës së Haxhit prej librit: “Bulugul Meram”, libër i cili përmbledh hadithet kryesore që përmbajnë dispozitat e Fikhut.

 • PDF

  Me zhvillimin e medieve dhe hapjes së shoqërive parashtrohen pyetje të shumta që kërkojnë një qasje islame në përgjigjen ndaj tyre. Ky artikull thërret për një qasje islame të këtij problemi duke demaskuar edhe konceptin perëndimor ndaj kësaj çështjeje dhe duke ofruar zgjidhje të përshtatshme.

 • PDF

  Përktheu : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje. Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.

Mbresat