Artikujtë

Number of Items: 91

 • Dita e Arafatit Shqip

  PDF

  Autori : Sektori Shkencor pranë shtëpisë botuese ’Darul Vatan’ Translation : Bekr Halimi Reviewing : Redaksia e uebfaqes Albislam

  Ky artikull në fakt është broshurë e përgatitur nga shtëpia botuese Dar El Vatan dhe flet rreth vlerave dhe dobive të ditës së Arafatit duke vazhduar më pas sqarimin e gjendjes së gjeneratave të para të arta – selefit në këtë ditë.

 • Kurbani dhe dispozitat e tij Shqip

  PDF

  Autori : Muhamed Salih El Munexhid Translation : Driton Lekaj

  Ky artikull përmbledh dispozitat kryesore të therjes së Kurbanit duke filluar nga: definicioni i tij pastaj, vlera e kurbanit dhe përzgjedhja e kafshës më të mirë për kurban, dispozita për therjen e kurbanit, kushtet që duhet t’i plotësoj kurbani si dhe çka të bëjmë me kurbanin dhe gjërat nga të cilat duhet të largohet muslimani në dhjetëditëshin e Dhul Hixhes, nëse dëshiron të prej kurban. Tërë kjo është e argumentuar me citate nga Kurani dhe Syneti dhe të shoqëruara nga mendimet e dijetarëve.

 • Haxhi mes obligimit dhe realitetit Shqip

  PDF

  Translation : Driton Lekaj

  Ky është një artikull që flet rreth rëndësisë së Haxhit dhe urtësive të tij si dhe ndikimit që duhet të arrihet në jetën e muslimanit. Si dhe tërheq vërejtjen për disa shkaqe që pengojnë që urtësitë e këtij obligimi të mishërohen në realitetin e muslimanëve.

 • Dispozitat e vizitës së Xhamisë Pejgamberike Shqip

  PDF

  Autori : Jusuf b. Abdil-lah El Ahmed Translation : Driton Lekaj

  Ky është një artikull në të cilin autori përmend dispozitat e vizitës së xhamisë pejgamberike të ndershme dhe në të ka sqaruar gabimet të cilat i veprojnë shumë njerëz që qëndrojnë në Medine. Këto gabime i ka trajtuar në bazë të asaj që është vërtetuar prej Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe shokëve të tij (Allahu qoftë i kënaqur me ta) duke i prezantuar me një renditje dhe metodologji të lehtë që iu përshtaten njerëzve në përgjithësi.

 • -
 • Dallimet në mes veçorive të Mekës dhe Medinës Shqip

  PDF

  Autori : Muhamed b. Salih El Uthejmin Translation : Driton Lekaj

  Ky artikull përmend veçoritë e Mekës dhe Medinës dhe dallimet e tyre në dispozita të ndryshme. Artikulli është shkëputur nga komenti i Shejh Ibn El Uthejminit (Allahu e mëshiroftë) që ia ka bërë kaptinës së Haxhit prej librit: “Bulugul Meram”, libër i cili përmbledh hadithet kryesore që përmbajnë dispozitat e Fikhut.

 • A kemi nevojë për edukim seksual? Shqip

  PDF

  Autori : Muhamed b. Abdullah Ed Duvejjish Translation : Driton Lekaj

  Me zhvillimin e medieve dhe hapjes së shoqërive parashtrohen pyetje të shumta që kërkojnë një qasje islame në përgjigjen ndaj tyre. Ky artikull thërret për një qasje islame të këtij problemi duke demaskuar edhe konceptin perëndimor ndaj kësaj çështjeje dhe duke ofruar zgjidhje të përshtatshme.

 • Qëllimet edukative të Haxhit Shqip

  PDF

  Translation : Irfan Tota Reviewing : Driton Lekaj

  Haxhi është një prej shtyllave më të rëndësishme të fesë islame madje përbën një nga botëkuptimet e tij të mëdha të cilën e kupton çdo haxhi që viziton vendet e shenjta. Por, këto dobi nuk janë të kufizuara vetëm për ata që përjetojnë ato ditë dhe momente të bukura, por ato përfshijnë të gjithë ata që i përkasin kësaj feje. Në rreshtat e këtij artikulli, do të njiheni dhe do të përjetoni kuptimet e larta të Haxhit, sekretet dhe urtësitë e tij.

 • Tabelë rreth shpagimeve -Kefareteve Shqip

  PDF

  Autori : Abdullah b. Muhamed Et Tajjar Translation : Talha Kurtishi Reviewing : Redaksia e uebfaqes Albislam

  Kjo është një tabelë e cila përmbledh dispozitat fetare që kanë të bëjnë me shpagimet – kefaretet, me një metodë të lehtë. Kjo tabelë është nxjerrë nga libri i Dr. Abdullah b. Muhamed Et Tajjar “Udhëzime rreth dispozitave të shpagimeve – Kefareteve”.

 • -
 • Haxhi - vlera dhe dobitë e tij Shqip

  PDF

  Autori : Muhamed Salih El Munexhid Translation : Sedat Islami Reviewing : Driton Lekaj

  Ky artikull prezanton një mori të vlerave dhe dobive të haxhit sikur që janë transmetuar në Kuranin Fisnik dhe në hadithet autentike, gjithashtu përmend disa dispozita rreth haxhit dhe nxit në shpejtimin e kryerjes së tij për atë që ka mundësi. Autori për fund përmend edhe disa nga dobitë që përfitohen në këtë dhe botën tjetër përmes kryerjes së adhurimeve të ndryshme gjatë haxhit.

 • Disa rregulla për festën e Kurban Bajramit Shqip

  PDF

  Translation : Irfan Tota Reviewing : Driton Lekaj

  Ky artikull përmbledh disa rregulla që lidhen me festën e Kurban Bajramit, dukjen e muslimanit në këtë festë dhe rregulla që kanë të bëjnë me kurbanin dhe therjen e tij.

 • Si të falet namazi, përshkrim i shkurtër dhe i qartë Shqip

  PDF

  Autori : Gëzim Selaci Reviewing : Redaksia e uebfaqes Albislam

  Ky është një artikull i shkurtër që pasqyron formën e faljes së namazit përmes një përshkrimi të shkurtër dhe të qartë, hap pas hapi, që nga fillimi e deri në fund. Është i punuar me kujdes dhe i mbështetur në librat e dijetarëve të njohur.

 • Betimet - Rregulla dhe sqarime Shqip

  PDF

  Autori : Agim Bekiri Reviewing : Redaksia e uebfaqes Albislam

  Ky artikull përmban një mori dispozitash të rëndësishme që lidhen me betimin, si: definicioni dhe kuptimi i betimit, llojet e betimit me sqarimin secilit lloj veç e veç duke ia shtuar edhe sqarimin e disa dispozitave të përgjithshme që kanë të bëjnë me betimin.

 • Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
 • Mësimet e përfituara nga shkolla e agjërimit Shqip

  PDF

  Autori : Nasir b. Sulejman Umer Translation : Driton Lekaj

  Ky artikull përqendrohet në kuptimin dhe rëndësinë e devotshmërisë, e cila është mësimi dhe urtësia kryesore e agjërimit në muajin Ramazan dhe njëkohësisht sqaron lidhjen e ngushtë mes tyre.

 • Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit Shqip

  PDF

  Autori : Abdullah b. Salih El Kusajjir Translation : Driton Lekaj

  Pasqyrë rreth zekatit të Fitrit: Ky artikull sqaron se çka do të thotë zekatul Fitr, historikun e obligimit të tij dhe argumenti për këtë, dispozita dhe urtësia e ligjshmërisë së tij, koha e dhënies së tij, kujt i jepet sadakatul Fitri, llojet e ushqimit prej të cilave jepet zekati i Fitrit, dispozita e dhënies së tij në të holla dhe sqarimin për bartjen e zekatit të Fitrit nga vendi i personit që e jep në një vend tjetër.

 • Çfarë pas Ramazanit? Shqip

  PDF

  Autori : Ulvi Fejzullahu

  Përkujtim vëllazëror dhe thirrje e sinqertë për çdo musliman që të mendojë rreth vlerës së muajit të Ramazanit, që po e lëmë pas, dhe rëndësinë e vazhdimit të veprave të mira edhe pas tij.

 • Hadithe të përhapura rreth Ramazanit por, që janë të dobëta Shqip

  PDF

  Autori : Selman b. Fehd El Avde Translation : Driton Lekaj

  Hadithi është burimi i dytë i sheriatit dhe është shpallje prej Allahut të lartësuar. Ky artikull sjell një mori hadithet të dobëta rreth agjërimit dhe muajit Ramazan ku synon të tërheq vërejtjen njerëzve nga transmetimi dhe argumentimi me to edhe pse janë të përhapura ndër njerëz.

 • Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
 • Komenti i ajetit: “Kur robërit e Mi të pyesin për Mua ..” Shqip

  PDF

  Autori : Umer b. Abdullah El Mukbil Translation : Driton Lekaj

  Duaja është ndër adhurimet madhështore. Lidhshmëria e duasë me agjërimin vërehet në faktin se ky ajet është mes ajeteve që flasin për agjërimin. Ky artikull hedh dritë mbi mësimet, udhëzimet dhe dobitë që i përmban ky ajet kuranor duke sqaruar njëkohesisht lidhjen e ngushtë mes duasë dhe agjërimit.

 • Mirëpërdorimi i “facebook –ut” në 10 pika Shqip

  PDF

  Autori : Abdurr-Rrahman b. Muhamed Es Sejjid Translation : Irfan Tota Reviewing : Driton Lekaj

  “Facebook”, është faqja e njohjes dhe lidhjeve shoqërore, e cila konsiderohet shoqëria e supozuar më e rëndësishme në internet. Ky artikull përmban këshilla dhe porosi të urta rreth mënyrës më të mirë të shfrytëzimit të pozitiviteteve dhe ruajtjes nga anët negative në të.

 • Veçoritë e dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit Shqip

  PDF

  Autori : AbdulAziz b. Fevzan b. Salih El Fevzan Translation : Driton Lekaj

  Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) i kushtonte rëndësi të veçantë dhjetë ditëve të fundit të Ramazanit, kjo për shkak të karakteristikave të shumta me të cilat veçohen, sikurse nata e Kadrit, Itikafi etj. Ky artikull i shtjellon këto veçori një nga një dhe mundohet të zgjon vetëdijen për shfrytëzimin e tyre sa më të mirë.

 • -
 • Ah, sikur populli im ta dinte ...?! - Xhehennemi Shqip

  PDF

  Autori : Muhamed Husejn Jakub Translation : Bekr Halimi Reviewing : Driton Lekaj

  Broshurë e cila përmban pjesë nga një ligjëratë, e mbajtur nga hoxha i nderuar Muhamed Husejn Jakub dhe në të cilën e përshkruan Xhehennemin dhe dënimin e përgatitur për ata që nuk besuan dhe mëkatarët.

feedback