Ilaçi i umetit në pasimin e Sunetit

Ligjëruesi : Muhamed Nasirud-din Albani

Reviewing: Driton Lekaj

Burimet:

Uebfaqja ’Audionur’ - www.audionur.com

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë Shejhu përgjigjet rreth realitetit të hidhur të umetit duke tërhequr një paralele mes periudhës mekase gjatë historikë pejgamberike dhe realitetit dhe duke e shtjelluar këtë nën dritën e ajetit: “Nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu do t’ju ndihmoj juve”[Muhamed:7]
Gjithashtu Shejhu përgjigjet edhe për operacionet martire dhe sqaron mendimin e tij rreth tyre.
Kjo ligjëratë është pjesë e zinxhirit të ligjëratave “El Huda ven nur” me nr: 760

-
3