Porosi Kuranore

Translation: Fehim Dragusha

Reviewing: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ky libër është tërheqës dhe i veçantë në përpilimin e tij. Libri është i ndarë në tematika të ndryshme të cilat argumentohen me ajete të ndryshme Kuranore që kanë të bëjnë me këto tematika. Ky libër është i dobishëm edhe për të gjithë ata që përgatitin ndonjë ligjëratë dhe iu intereson ndarja tematikore e ajeteve.
M.M. Pikthal & M. Fateh Muhammad

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
2
feedback