Silluni butë o Pasues të Sunetit me Pasuesit e Sunetit

Autori : Abdul Muhsin b. Hamed El Abbad El Bedr

Translation: Bilal Shkrepi

Burimet:

Uebfaqja e organizatës kulturore "Tradita" - www.tradita.org

Përshkrimi

Në këtë libër Shejhu i mirënjohur, AbdulMuhsin El Abbad, flet rreth obligimit për trajtimin me butësi dhe mirësi të pasuesve të Sunetit dhe mosashpërsisë ndaj tyre në sjellje, dave dhe gjithashtu gjatë urdhërimit në të mirë dhe ndalimit nga e keqja në mesin e tyre.

Send a comment to Webmaster

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
1
feedback