Mburoja e muslimanit - Lutje nga Kurani dhe Suneti

Autori : Seid b. Ali b. Vehf El Kahtani

Reviewing: Driton Lekaj

Përshkrimi

Mburoja e muslimanit është një libër i begatë që përmbledh lutjet dhe dhikrin (përmendjen e Allahut) për të cilin ka nevojë muslimani gjatë ditës dhe natës si dhe në raste të ndryshme me të cilat përballet gjatë jetës së tij. Ky libër është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe atë në miliona e miliona ekzemplarë, vetëm në islamhouse ekziston në më tepër se 30 gjuhë.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
1