Mus-hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Meshari b. Rashid El Afasi (Hatmeja e Kalifornisë)

Reciter : Meshari b. Rashid El Afasi

Përshkrimi

Mushafi është lexuar sipas versionit El Kasr nga transmetimi i Tajbes. Kjo hatme është incizuar në Kaliforni të SHBA – së nga Shejh Meshari b. Rashid El Afasi, i cili e ka lexuar atë në namazin e teravive dhe Kijamit dhe karakterizohet me cilësi të lartë të teknologjisë audio mp3 128 Kbps.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
114