Mus’hafi i lexuar me texhvid me zërin e Shejh Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën franceze

Reciter : Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi

Burimet:

Kompleksi i Mbretit Fehd për Botimin e Kuranit

Përshkrimi

Mus’hafi i lexuar me texhvid nga Shejh Ali b. Abdurr-Rrahman El Hudhejfi i shoqëruar me përkthimin e domethënieve të tij në gjuhën franceze.

Kurani Tri pjesët e fundit nga Kurani, bashkë më një shpjegim të shkurtër të tyre
114