Përshkrimi

Mus’hafi i lexuar me texhvid nga recituesi Meshari b. Rashid El Afasi i shoqëruar me përkthimin në anglisht të domethënieve të ajeteve lexim i vëllait Ibrahim Walk sipas përkthimit të "Sahih International". Ky version është i cilësisë së lartë që i përket teknologjisë MP3 123 kbps.

-
Mbresat