Përshkrimi

Mus’hafi i Mekës së Ndershme i lexuar në vitin 1432 h. Mus’hafi i lexuar me texhvid është inçizuar në namazin e teravive të vitit 1432 h., në Xhaminë e Shenjtë - Qaben në Meken e Ndershme. Imam gjatë teravive për këtë vit ishin: Shejh Dr. Suud Esh Shurejm, Shejh Dr. Abdurr Rrahman Es Sudejs, Shejh Mahir El Muajkili dhe Shejh Abdullah b. Avad El Xhuhenij.
Gjithashtu mund të dëgjoni edhe:
Mus-hafin e inçizuar më 1428 h. - http://www.islamhouse.com/p/86340
Muas-hafin e inçizuar më 1430 h. - http://www.islamhouse.com/p/265872
Mus-hafin e inçizuar më 1431 h. - http://www.islamhouse.com/p/322927

-
Mbresat