அறிவியல் வகைகள்

அல்லாஹ்வின் பக்கம் அழைப்பு கொடுப்பதின் சட்டம்

பொருட்ளின் எண்ணிக்கை: 1

رأيك يهمنا