ప్రతిదినం ముస్లింలు చేయవలసిన ధ్యానం

రచయిత : గాజీ అల్ దాగిస్తానీ

అనువాదం: అల్ ఖజూర్ బిన్ సుల్తాన్ అష్షైషానీ

-
2