? ఇజ్తెహాద్ ఎవరు చేయాలి

రచయిత : సల్మాన్ బిన్ ఫహద్ అల్ ఔదహ్

మూలాధారం:

www.islamtoday.com

వివరణ

ఇజ్తెహాద్ జారీ చేయటంలోని ప్రాధాన్యత, అలా జారీ చేసే అర్హత ఎవరికి ఉంది, సరైన జ్ఞానం లేకుండా ధర్మ విషయాల గురించి మాట్లాడ కూడదనే హెచ్చరిక.

-
2