ఇస్లాం మరియు ఈమాన్ (విశ్వాసం) యొక్క మూలస్థంభాలు - ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నత్ ల ఆధారంగా

రచయిత : ముహమ్మద్ జమీల్ జైను

అనువాదం: మహ్బూబ్ అహ్మద్ అబూ ఆశిమ్

రివ్యూ: అబూ ఫైశల్ సమియల్లాహ్ - ముఖ్తాఖ్ అహ్మద్ కరీమీ - సజాద్ ఫజలె ఇలాహి జహీర్

మూలాధారం:

అజీజీయహ్ జాలియాత్

-
1