హృదయాలు శాంతిని కనుగొనును

రచయిత : ముహమ్మద్ అలీ అష్షుకానీ

అనువాదం: సైఫుర్రహ్మాన్ అల్ ఫలాహ్

రివ్యూ: నోఫల్ షహరూజ్ - మసూద్ అహ్మద్ - హసాన్ రషీద్

మూలాధారం:

ఇస్లామీయ సత్యమార్గ ప్రచార కేంద్రం, రబువా, రియాద్

వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

-
1
ఫీడ్ బ్యాక్